7 kwi 2021

Nasz plan postępowania w przypadku nieprawidłowych zachowań poza serwisem

W styczniu zaczęliśmy egzekwować nasze zaktualizowane Zasady dotyczące wrogiego zachowania i nękania, aby lepiej chronić społeczności w serwisie Twitch. Odświeżone zasady obejmują jaśniejsze i spójniejsze podejście do kwestii szerzenia nienawiści i nękania oraz dokładniej wyjaśniają, co jest dozwolone, a co niedozwolone w serwisie Twitch. 

Dzisiaj skupimy się na planach związanych z reagowaniem na poważne wykroczenia, które wpływają na członków społeczności serwisu Twitch, ale mają miejsce poza serwisem. 

Nasze obecne zasady mówią, że w poważnych przypadkach udokumentowanych możliwymi do zweryfikowania dowodami możemy podjąć działania wobec użytkowników dopuszczających się wrogich zachowań lub nękania poza serwisem Twitch, a więc na portalach społecznościowych, w innych serwisach online, a nawet offline, jeżeli są one skierowane wobec członków społeczności serwisu Twitch

Aktualizujemy i rozszerzamy nasze podejście do egzekwowania zasad. Podzieliśmy je na dwie kategorie: 

Kategoria 1.: nękanie w serwisie Twitch, a także poza serwisem Twitch. W takich sytuacjach będziemy brali pod uwagę możliwe do zweryfikowania zachowania lub wypowiedzi spoza serwisu związane z incydentem w serwisie Twitch. Przykład: jeśli rozpatrujemy zgłoszenie dotyczące nękania podczas transmisji na żywo, możemy również wziąć pod uwagę nękanie na Twitterze związane z tym incydentem lub będące jego kontynuacją. W większości przypadków właśnie tak działają nasze obecne zasady i nie ulegnie to zmianie. 

Kategoria 2.: będziemy wyciągać konsekwencje wobec poważnych wykroczeń stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności serwisu Twitch, nawet jeśli wykroczenia te miały miejsce w całości poza serwisem Twitch. Oto przykłady takich zachowań: 

  • Brutalna przemoc i skrajny ekstremizm.
  • Działania terrorystyczne lub rekrutacja do grup terrorystycznych.
  • Wyraźne i/lub wiarygodne groźby przemocy masowej (np. groźby odnoszące się do grupy ludzi, wydarzenia lub miejsca gromadzenia się ludzi).
  • Przewodniczenie lub członkostwo w znanej grupie szerzącej nienawiść.
  • Dopuszczanie się czynności seksualnych bez przyzwolenia drugiej osoby i/lub napaści na tle seksualnym bądź współuczestnictwo w takich czynnościach.
  • Wykorzystywanie seksualne dzieci, takie jak uwodzenie dzieci oraz pozyskiwanie/rozprzestrzenianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich.
  • Działania, które mogą bezpośrednio narazić fizyczne bezpieczeństwo członków społeczności serwisu Twitch, na przykład groźby użycia przemocy podczas wydarzenia w serwisie Twitch.
  • Wyraźne i/lub wiarygodne groźby wobec serwisu Twitch, w tym pod adresem personelu serwisu Twitch.

Te zachowania należą do najbardziej drastycznych rodzajów krzywdy fizycznej i psychicznej, jednak zdajemy sobie sprawę, że ta lista nie zawiera wszystkich rodzajów nękania i nadużyć. 

Reagowanie na niewłaściwe zachowania poza serwisem Twitch to nowatorskie podejście zarówno dla serwisu Twitch, jak i dla całej branży, ale jesteśmy przekonani (co potwierdzają Wasze głosy), że jest to konieczne. W pewnym sensie oznacza to jasne przedstawienie Wam ograniczeń naszych regulaminów. W tej chwili nie jesteśmy w stanie badać zachowań mających miejsce całkowicie poza serwisem Twitch, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii. To ciągły proces i jak zawsze naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w serwisie Twitch dla wszystkich. 

Choć zasady te są nowe, w przeszłości podejmowaliśmy już działania przeciwko poważnym i wyraźnym wykroczeniom, które miały miejsce poza serwisem, ale dotychczas nie stosowaliśmy takiego podejścia na taką skalę. Takie dochodzenia są znacznie bardziej skomplikowane, a ich rozstrzygnięcie wymaga dużo większych nakładów czasu i środków. Mamy dostęp do odpowiednich danych dotyczących aktywności w serwisie Twitch, co umożliwia nam badanie zgłoszeń i egzekwowanie naszych zasad. W przypadku zachowań poza serwisem Twitch musimy polegać na organach ścigania i innych serwisach w kwestii udostępnienia nam odpowiednich dowodów.

Aby zapewnić jak największą dokładność i efektywność rozpatrywania zgłoszeń, naszemu wewnętrznemu zespołowi będzie pomagać ceniony partner zewnętrzny.  

Partner ten to doświadczona kancelaria prawnicza specjalizująca się w prowadzeniu niezależnych dochodzeń w miejscach pracy i na kampusach, w tym spraw dotyczących dyskryminacji lub napaści na tle seksualnym. Jej przedstawiciele mają obszerną wiedzę na temat tego typu spraw, a także są przeszkoleni w zakresie prowadzenia dochodzeń z zachowaniem szacunku i wrażliwości wobec wszystkich stron. Dzięki tej współpracy będziemy w stanie dokładniej badać zgłoszenia wykroczeń poza serwisem. Powiększyliśmy też wewnętrzny zespół ds. zapewniania zgodności z przepisami. Składa się on z osób przeszkolonych w zakresie zarządzania wrażliwymi i poufnymi dochodzeniami oraz współpracy z organami ścigania.

Oprócz tego utworzyliśmy specjalny adres e-mail, na który każdy może przesyłać zgłoszenia rażących wykroczeń poza serwisem popełnionych przez członków społeczności serwisu Twitch, należących do którejś z powyższych kategorii. Adres to OSIT@twitch.tv. Informacje przesłane na ten adres będą traktowanie jako poufne i udostępniane wyłącznie ograniczonej grupie pracowników serwisu Twitch oraz zewnętrznemu partnerowi śledczemu. Należy pamiętać, że nie jest to alternatywa dla organów ścigania oraz innych procedur zapewnienia bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności zachęcamy do zgłaszania wykroczeń odpowiednim organom prawnym.  

Aby poinformować nas o innych rodzajach szkodliwych lub nieodpowiednich zachowań w serwisie Twitch, najlepiej złożyć szczegółowe zgłoszenie za pomocą narzędzia dostępnego w serwisie, które następnie zostanie zweryfikowane przez członka zespołu ds. bezpieczeństwa.  

Podstawą funkcjonowania silnych społeczności jest zaufanie. Wprowadzamy rygorystyczne procedury, które umożliwią dokładne, sprawiedliwe i taktowne przeprowadzanie dochodzeń. Podejmiemy działania wyłącznie w przypadku dostępności dowodów. Mogą one obejmować linki, zrzuty ekranu, filmy przedstawiające zachowanie poza serwisem Twitch, wywiady, akta policyjne lub interakcje zweryfikowane przez nasz zespół reagowania współpracujący z organami ścigania lub przez naszych zewnętrznych śledczych. 

Ze względu na delikatny charakter tych spraw będziemy udostępniać zaangażowanym stronom informacje na temat wyniku śledztwa, ale nie będziemy przekazywać tych danych do wiadomości publicznej. W związku z tym od samego początku chcemy jasno przedstawiać nasze zasady oraz ich ograniczenia. Rozumiemy, że może to być frustrujące, jednak korzystamy z pomocy zewnętrznych śledczych, aby chronić prawa, poufność i prywatność osób zaangażowanych, a także zachować rzetelność dochodzeń. Podejmujemy te działania z myślą o zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa, równości, różnorodności i pozytywnego otoczenia.

Często zadawane pytania:

Dlaczego nowe zasady nie obejmują innych poważnych wykroczeń?

Te przypadki mogą być trudne do zbadania i zweryfikowania – zwłaszcza kiedy mają miejsce w pełni poza serwisem Twitch. Skupiliśmy się więc na zachowaniach, które mogą potencjalnie najbardziej zaszkodzić społeczności. Większość serwisów nie bierze pod uwagę tych sytuacji, więc musimy stopniowo zwiększać nasze możliwości i uczyć się na bieżąco. Chcemy znajdować sposoby na zapewnianie bezpieczeństwa naszej społeczności, a dzisiejsza aktualizacja to ważny krok w tym ciągłym procesie. Nadaliśmy najwyższy priorytet poważnym wykroczeniom, które stwarzają natychmiastowe zagrożenie dla zdrowia fizycznego. Chcemy być gotowi na podjęcie działań, gdy tego typu problemy wpłyną na naszą społeczność. Jesteśmy przekonani, że to niezbędny krok ku ochronie społeczności. Chcemy mieć pewność, że wszystkimi przypadkami zajmujemy się dokładnie i skutecznie. 

Jak możecie zagwarantować poufność?

Nasz zespół reagowania jest przeszkolony w zakresie zapewniania odpowiedniej poufności – podobnie jak nasi zewnętrzni partnerzy śledczy. Informacje przesłane na adres e-mail OSIT@ będą udostępniane bardzo wąskiemu gronu osób wyspecjalizowanych i doświadczonych w obsłudze poufnych materiałów. 

Jak będziecie zapobiegać przesyłaniu fałszywych zgłoszeń przez użytkowników?

Nasz zespół reagowania jest przeszkolony w zakresie weryfikowania wszelkich dowodów związanych ze zgłoszeniami i będzie podejmował działania wyłącznie na podstawie niepodważalnych dowodów zgromadzonych samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznych partnerów. Będziemy też zawieszać konta użytkowników przesyłających wiele niepoważnych zgłoszeń lub zachęcających do tego innych.

Co jeśli muszę zgłosić pracownika serwisu Twitch?

Nasz zespół reagowania jest w pełni przygotowany do badania delikatnych i poufnych zgłoszeń dotyczących pracowników serwisu Twitch. W razie potrzeby będziemy też angażować zewnętrznego śledczego. Najlepszym sposobem na zgłoszenie dowolnego użytkownika za zachowanie w serwisie Twitch jest skorzystanie z narzędzia do dokonywania zgłoszeń, jednak problemy z udziałem pracowników będziemy też weryfikować po zgłoszeniu na adres OSIT@.

Czy weźmiecie pod uwagę dowody nękania poza serwisem, jeśli nękano mnie także w serwisie Twitch?

Tak, będziemy brali pod uwagę zachowania lub wypowiedzi poza serwisem, jeśli są one związane z sytuacją w serwisie Twitch lub jeśli są wymierzone bezpośrednio w użytkowników serwisu Twitch.

Czy dowiem się o prowadzonym wobec mnie dochodzeniu?

W odpowiednich przypadkach będziemy informować zaangażowane strony. Jednak w sprawach związanych z zachowaniami niezgodnymi z prawem możemy nie być w stanie poinformować danej osoby w celu zabezpieczenia dowodów.  

Czy serwis Twitch podejmie jakieś działania wobec mojego konta w trakcie trwania dochodzenia przeciwko mnie?

Nie będziemy podejmować żadnych działań wobec kont użytkowników do zakończenia postępowania. Konsekwencje zostaną wyciągnięte dopiero po potwierdzeniu dowodów popełnienia wykroczenia. 

W innych wiadomościach
4 maj 2021

Ogłaszamy program Sports Accelerator

Ogłaszamy program Sports Accelerator Opublikuj
2 mar 2021

Dbanie o bezpieczeństwo naszej społeczności: Raport przejrzystości serwisu Twitch 2020

Dbanie o bezpieczeństwo naszej społeczności: Raport przejrzystości serwisu Twitch 2020 Opublikuj