Język

Language not available Language not available Language not available

Ten post nie jest dostępny w Twoim języku. Oto kilka innych opcji:

Przedstawiamy nasze nowe zasady dotyczące nienawistnego zachowania i napastowania.

Dec 9 2020

Aktualizacja 16.12.2020 r.

Każdego dnia miliony ludzi spotykają się w serwisie Twitch, aby dzielić się swoją pasją i umiejętnościami, wspierać ulubionych streamerów i kontaktować się ze znajomymi. Twitch skupia zróżnicowaną i szybko rozwijającą się społeczność użytkowników, reprezentujących pełen przekrój zainteresowań i środowisk oraz niemal wszystkie języki świata. W miarę ewoluowania serwisu konieczna jest rewizja i aktualizacja ustalonych zasad z myślą o umożliwieniu wszystkim streamerom i społecznościom bezpiecznego tworzenia w serwisie Twitch. 

Dziś przedstawiamy <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/harassment/20210122/">zaktualizowane „Zasady dotyczące wrogiego zachowania i nękania”</a>. <strong>Zaczną one obowiązywać </strong><strong>22 stycznia 2021 roku</strong><strong>. Zawartość utworzona 22 stycznia lub później będzie oceniana w oparciu o nowe wytyczne.</strong> 

Te zmiany mają na celu skuteczniejszą ochronę społeczności, a nie jej karanie, dlatego udostępniamy je, zanim zaktualizowane zasady wejdą w życie, aby zapewnić Wam wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nimi. W tym okresie wprowadzającym nasz zespół ds. bezpieczeństwa będzie nadal moderować zawartość, korzystając z <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/harassment/">dotychczasowych wytycznych</a>. Rozumiemy, że każda zmiana zasad wymaga poświęcenia czasu na przeczytanie nowej wykładni i rozważenie jej wpływu na Wasze zachowanie. Jesteśmy wdzięczni za to, że wspieracie nas w naszych wspólnych staraniach na rzecz ogólnej poprawy bezpieczeństwa w serwisie Twitch.

Dlaczego teraz

Wiemy, że wielu użytkowników serwisu Twitch – zwłaszcza kobiety, członkowie społeczności LGBTQIA +, osoby czarnoskóre, przedstawiciele ludności rdzennej i osoby kolorowe – niestety nadal nieproporcjonalnie częściej doświadcza nękania i znieważania w Internecie, w tym w naszym serwisie. Jest to nie tylko rażąco niedopuszczalne, ale także podkopuje ducha społeczności w serwisie Twitch i zagraża sensowności streamowania jako kariery w dłuższej perspektywie czasu. 

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych twórców, którzy codziennie z zaangażowaniem tworzą świetną zawartość i starają się budować przyjazną przestrzeń dla swoich społeczności. Doświadczanie nękania ze względu na rasę, płeć lub jakąkolwiek inną chronioną cechę tożsamości jest niedopuszczalne i w serwisie Twitch nie ma na to miejsca. 

Opracowaliśmy nowe zasady, aby zająć jaśniejsze i bardziej konsekwentne stanowisko wobec okazywania wrogości i nękania oraz aby dać Wam lepszy wgląd w to, co jest, a co nie jest akceptowane w serwisie Twitch. Przejawianie wrogich zachowań i nękanie zawsze były zabronione, ale teraz bardziej szczegółowo sprecyzowaliśmy tego rodzaju zachowania. Dodaliśmy również konkretne przykłady, wyjaśniające w jaki sposób zasady te są stosowane w praktyce. 

Zasady te są zwieńczeniem wielomiesięcznego procesu obejmującego szeroko zakrojone badania prowadzone w naszej społeczności i konsultacje z ekspertami branżowymi z różnych dziedzin, a także z naszą komisją ds. bezpieczeństwa. Skoncentrowaliśmy się również w dużej mierze na przejrzeniu wcześniejszych przypadków w celu zidentyfikowania przypadków granicznych i kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Zrozumienie, jak w przeszłości egzekwowaliśmy te zasady, pomogło nam rozwiązać typowe problemy i zwiększyć spójność ich egzekwowania. 

Co nowego w zasadach

Z myślą o zapewnieniu większej przejrzystości przedstawionych informacji podzieliliśmy te zasady na trzy sekcje: Nękanie, Wrogie zachowanie i Molestowanie seksualne. Omówimy kluczowe wnioski z każdej z nich. 

Słowa i czyny mają znaczenie i konsekwencje, nawet jeśli Waszym zamiarem nie było wyrządzenie krzywdy lub szkody. Nawet jeśli osoba, do której skierowane są Wasze zachowania lub komentarze, nie czuje się nimi urażona, inni członkowie społeczności mogą poczuć się nimi dotknięci. Zgodnie z nowymi zasadami nasz zespół ds. bezpieczeństwa będzie zwracać uwagę na treść wypowiedzi lub działań w celu ustalenia, czy dane zachowanie jest obraźliwe i narusza nasze wytyczne, zamiast koncentrować się wyłącznie na domniemanym zamiarze. 

W związku z tym nasza ocena niektórych kwestii, w tym niektórych rodzajów nękania, może opierać się na wskazaniach, że dane zachowanie jest niepożądane, w tym na wykluczeniu czasowym z kanału, zbanowaniu lub zgłoszeniach od użytkownika będącego celem nękania lub od zespołu moderatorów. Zapewni nam to niezbędny kontekst, dzięki któremu unikniemy karania ludzi za dobroduszne lub niewinne przekomarzanie się, które jest akceptowane w niektórych społecznościach. W każdym razie podczas podejmowania decyzji będziemy nadal uwzględniać zarówno punkt widzenia osoby dokonującej zgłoszenia, jak i ocenianą zawartość. Spodziewamy się, że zmiany te poprawią ogólną spójność egzekwowania zasad dzięki ograniczeniu subiektywności w procesie analizy danej sprawy.

Nękanie 

Nękanie obejmuje ukierunkowane ataki poprzez zwracające uwagę zachowania, które mają na celu zakłócenie, zaszkodzenie lub przejęcie społeczności lub streamu. Nękanie przybiera wiele różnych form, w tym ataków osobistych, zachęcania do wyrządzenia krzywdy fizycznej i złośliwych działań zorganizowanych. W serwisie Twitch nie tolerujemy nękania i będziemy podejmować działania na rzecz wyeliminowania takich zachowań z naszego serwisu. Chcemy umożliwić użytkownikom swobodne wyrażanie siebie w kontaktach ze znajomymi i członkami społeczności bez obawy, że te interakcje mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako nękanie. Jeśli uważasz jakieś zachowanie za niedopuszczalne, zachęcamy do skorzystania z naszej <a href="https://help.twitch.tv/s/article/how-to-file-a-user-report">funkcji zgłaszania</a> lub podjęcia działań na poziomie kanału w celu wskazania, że dane zachowanie jest niepożądane. Dzięki temu będziemy mieli kontekst potrzebny do podjęcia odpowiednich działań. Wasze zgłoszenia traktujemy poważnie, a każde zgłoszenie jest wysyłane do członka naszego zespołu ds. bezpieczeństwa w celu jego przeanalizowania. 

Poza tym dzięki kilku zmianom w niniejszych zaktualizowanych zasadach niektóre aspekty naszych dotychczasowych zasad zostały doprecyzowane i dokładniej wyjaśnione. Na przykład wyraźnie zabronione są następujące zachowania: 

Więcej przykładów znajdziecie w <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/">„Wytycznych dotyczących społeczności”</a> i w naszym <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/harassment/20210122/">artykule „Dowiedz się więcej na temat nękania”</a>.

Wrogie zachowanie

Nękanie przybiera formę wrogiego zachowania wyrażającego nienawiść, gdy atak opiera się na cechach tożsamości. Za cechy chronione uważamy następujące atrybuty tożsamości: <em>rasa, pochodzenie etniczne, kolor skóry, kasta, narodowość, status imigranta, wyznanie, płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność, poważna choroba</em> i <em>status weterana.</em> Dodaliśmy do tej listy kastę, kolor skóry i status imigranta, aby mieć pewność, że rozwijamy się wraz z naszą globalną społecznością i zapewniamy wystarczającą ochronę grupom niedostatecznie reprezentowanym.

Zawarliśmy więcej szczegółów, aby ułatwić Wam zrozumienie, które zachowania przekraczają granicę dopuszczalności. Na przykład mowa i symbole nienawiści zawsze były zabronione. Dodaliśmy wyraźną wykładnię zakazującą działania grup wyrażających nienawiść, członkostwa w grupach wyrażających nienawiść i rozpowszechniania propagandy grup wyrażających nienawiść. Wyraźnie zabroniliśmy również stosowania charakteryzacji i symboliki utrwalających stereotypy dotyczące osób o skórze w kolorze czarnym/brązowym/żółtym/czerwonym, chyba że są one wyraźnie używane w kontekście edukacyjnym. I znowu, zakaz ten nie jest nowy, ale dzięki nowym wytycznym standard ten będzie jaśniejszy dla wszystkich. Więcej przykładów zabronionych zachowań znajdziecie w naszym <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/harassment/20210122/">artykule „Dowiedz się więcej na temat wrogiego zachowania”</a>.

 Należy również zwrócić uwagę na następujące zmiany: 

Molestowanie seksualne

Chociaż molestowanie seksualne było zawsze zabronione w serwisie Twitch, docierały do nas głosy przedstawicieli naszej społeczności, że nasze wytyczne nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zachowań o charakterze molestowania seksualnego. W niniejszej aktualizacji wyodrębniliśmy molestowanie seksualne jako osobną kategorię i wprowadziliśmy znacznie niższą tolerancję dla uprzedmiotawiania lub napastowania.

Istotne zmiany obejmują:

To kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji bezpieczeństwa w serwisie Twitch. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy dużo do zrobienia i zobowiązujemy się do zainwestowania niezbędnego czasu i zasobów, aby to wykonać należycie. Chcielibyśmy również podziękować Wam, członkom naszej społeczności, za przyłączenie się do nas w tym wspólnym dążeniu do ulepszania serwisu Twitch i za przekazywanie nam swoich opinii.

Jak dowiedzieć się więcej

Chcemy przekazać Wam wszystkie potrzebne informacje i umożliwić Wam zadawanie pytań, zanim z dniem 22 stycznia wprowadzimy nowe zasady. Przygotowaliśmy więc trzy sesje na żywo, podczas których przedstawimy Wam zmiany i wyjaśnimy, co oznaczają one w praktyce. Odpowiemy też na Wasze pytania. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu na żywo, dostępny będzie zapis wideo transmisji w serwisie VOD. 

11 grudnia, „Szkółka streamerów”: analiza zasad

10:00 czasu pacyficznego na kanale /CreatorCamp

Mimo nazwy do udziału w „Szkółce streamerów” zaproszona jest cała Społeczność! Dołącz do naszej dyskusji na żywo na temat kluczowych zmian w zasadach. Ponadto będziemy odpowiadać na pytania zadawane na czacie. 

16 grudnia, Otwarte spotkanie: omówienie zasad oraz sposobu ich egzekwowania

10:00 czasu pacyficznego na kanale /twitch

Będziemy dyskutować o bezpieczeństwie w serwisie Twitch, naszych celach związanych z nowymi zasadami, a także odpowiadać na pytania zadawane na czacie. 

20 stycznia, „Szkółka streamerów”: omówienie pytań zadanych od czasu wprowadzenia zasad

12:00 czasu pacyficznego na kanale /CreatorCamp

Wrócimy do „Szkółki streamerów” w celu przejrzenia pytań najczęściej zadawanych od czasu ogłoszenia nowych zasad. Umożliwimy zadanie ostatnich pytań przed wprowadzeniem w życie tych zasad. 

Zapoznaj się z pełnymi zasadami dotyczącymi języka <a href="https://www.twitch.tv/p/legal/community-guidelines/harassment/20210122/"><strong>tutaj</strong></a><strong>.</strong>

Często zadawane pytania:

Nowe zasady podchodzą bardziej rygorystycznie do niektórych kwestii. Czy wprowadzacie coraz surowsze kary za naruszenia nowego regulaminu?

Choć stanowczo odnosimy się do zachowań, które nie zostały bezpośrednio ujęte w poprzednich zasadach, ta wersja wytycznych jest bardziej szczegółowa, a sposoby ich egzekwowania dostosowane do powagi działania lub języka. W związku z tym przypadki zachowań, które są stosunkowo mało dotkliwe, lub posługiwania się językiem, który można uznać za potoczny, będą karane ostrzeżeniem lub łagodniejszym zawieszeniem, a bardziej złośliwe i jawnie szkodliwe działania i wypowiedzi będą karane surowiej. Za najpoważniejsze naruszenia już za pierwszym razem nakładane będzie bezterminowe zawieszenie. Spodziewamy się, że kary nakładane na mocy tej wersji zasad będą dostosowane do stopnia powagi naruszenia.

Czy będziecie wysyłać ostrzeżenia przed wprowadzeniem nowych zasad w życie?

Do 22 stycznia nasz zespół ds. bezpieczeństwa będzie w dalszym ciągu sprawdzał zgłoszenia na podstawie istniejących zasad i stosował wynikające z nich środki. W tym czasie nie będziemy wysyłać ostrzeżeń wynikających z nowych zasad, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi przekazanymi materiałami. W razie pytań na temat nowych zasad, polecamy dołączenie do jednej z naszych sesji na żywo. Odpowiemy tam na pytania. Do 22 stycznia będziemy też okresowo aktualizować posty na blogu i dodawać do nich pytania od społeczności. 

Dlaczego opóźniacie wprowadzenie zasad? Czy nie jest to przyzwoleniem na złe zachowania w międzyczasie?

Nasze dotychczasowe „Wytyczne dotyczące społeczności” obejmują już wiele powszechnych rodzajów zachowań nieakceptowanych w serwisie Twitch. Wprowadzamy aktualizacje, aby poprawić bezpieczeństwo społeczności, a nie nakładać więcej kar. Z racji tego, że w aktualizacji zasad znajduje się mnóstwo nowych szczegółów, uznaliśmy, że musimy dać społeczności czas na ich przeczytanie i zrozumienie, a także na zadawanie pytań. Ten dodatkowy czas pozwoli nam omówić wszystkie wątpliwości i zapobiec wystąpieniu problemów wśród twórców i ich społeczności. W międzyczasie nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa będą stosowali się do istniejących zasad i na ich podstawie usuwali treści i zachowania wyrażające nienawiść i noszące znamiona nękania w serwisie Twitch. 

W jaki sposób nowe zasady wpłyną na stare materiały? 

Zaktualizowane zasady będą dotyczyły wyłącznie materiałów utworzonych po 22 stycznia 2021 roku. Pomyłki się zdarzają, więc jeśli otrzymasz ostrzeżenie za starsze materiały, które były dozwolone na postawie obowiązujących wtedy zasad, zachęcamy do złożenia odwołania, a Członek zespołu ds. bezpieczeństwa zweryfikuje sprawę. 

Jak decydujecie o długości zawieszenia?

Choć nie upubliczniamy konkretnych reguł egzekwowania zasad, są one oparte na kilku czynnikach, takich jak waga i powtarzalność naruszenia, a także historia naruszeń danego użytkownika. Kary mogą obejmować ostrzeżenie i tymczasowe zawieszenie na okres od 24 godzin do 30 dni. W najpoważniejszych przypadkach nakładamy zawieszenie na czas nieokreślony już przy pierwszym naruszeniu. Może się tak również zdarzyć na skutek wielokrotnego dopuszczania się naruszeń.

Co macie na myśli, mówiąc, że będziecie dopuszczać stosowanie niektórych słów lub wyrażeń, które mogłyby naruszać zasady dotyczące obelg zawierających mowę nienawiści? Jak określacie słowa trafiające do tej kategorii?

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre obelgi zmieniły znaczenie lub są używane kolokwialnie, aby wskazać przynależność do określonych grup lub społeczności. Są one zwykle powiązane z tożsamością, a naszym zdaniem serwis Twitch nie decyduje (i nie powinien decydować) o czyjejś tożsamości. Po konsultacji z wieloma specjalistami od różnorodności i równości postanowiliśmy zezwolić na stosowanie określeń, które w niektórych sytuacjach mogą być odbierane jako obelgi, aby nie separować społeczności użytkowników serwisu Twitch i nie ograniczać swobody ich wypowiedzi. Wciąż jednak zabraniamy stosowania obelg w sposób jednoznacznie nienawistny lub ukierunkowany. Nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale naszym zdaniem zapewni ono pełną otwartość serwisu Twitch dla wszystkich użytkowników. 

Jak określacie, czy coś jest symbolem nienawiści?

Symbole nienawiści definiujemy jako wzory, oznaczenia i gesty używane powszechnie do przekazywania nienawistnych ideologii lub oczerniania innych na podstawie chronionych cech tożsamości. Są to na przykład symbole partii nazistowskiej, grup walczących o supremację białych oraz innych stowarzyszeń wyrażających nienawiść. Przy ocenie, czy symbol narusza „Wytyczne dotyczące społeczności", bierzemy pod uwagę kontekst jego występowania. Zezwalamy na stosowanie i omawianie powyższych symboli w celach edukacyjnych lub w grach historycznych, jednak kontekst ten musi być jednoznaczny. Oprócz tego symbole pojawiające się w kontekście zawartości stworzonej przez producenta gry nie będą powodowały nałożenia kary, o ile streamer nie będzie wykorzystywał ich do zachowań wyrażających nienawiść.

Jak określacie, czy coś jest obelgą?

Obelga zawierająca mowę nienawiści to język, który zwykle poniża i oczernia kogoś na podstawie chronionych cech tożsamości. Podczas oceny obelg zawierających mowę nienawiści bierzemy pod uwagę kontekst wypowiedzi i robimy wyjątki w przypadku słów i wyrażeń wzmacniających lub określających przynależność do grupy. Kontekst ten musi być jasny. Poza tymi sytuacjami zakazujemy stosowania obelg i dotyczy to wielu języków. 

Jakie działania podejmiecie przeciwko nękaniu, jeśli użytkownik nie dokona zgłoszenia?

Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że użytkownik jest ofiarą nękania, i będziemy mieli na to jakiekolwiek dowody (działania moderatora, informacje od twórcy w trakcie transmisji), podejmiemy działania. W bardziej subiektywnej sytuacji, na przykład w żartobliwej rywalizacji lub przepychankach słownych, będziemy polegać na sygnałach od osoby pokrzywdzonej lub moderatorów. Dzięki temu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania i uniknąć karania użytkowników, jeśli taki rodzaj zachowania nie sprawia problemów.

Co oznaczają „własne zgłoszenia” w „Wytycznych dotyczących społeczności”?

Własne zgłoszenia to te, które są przesyłane przez ofiarę krzywdzących lub obraźliwych zachowań. Jeśli krzywdząca intencja zachowania nie jest jasna, zgłoszenie od osoby dotkniętej lub od jednego z moderatorów może pomóc nam w ustaleniu, czy zachowanie jest niepożądane. 

Dlaczego te zasady są bardziej surowe niż normy przyjęte w społeczeństwie?

Twitch to centrum społeczności z całego świata. Każda z nich ma inne oczekiwania i standardy. Naszym celem jest stworzenie zasad, które w równym stopniu zaspokajają potrzeby wszystkich tych społeczności. Oczekiwania są różne na całym świecie, dlatego stworzyliśmy w serwisie Twitch standardy, które mają zapewnić równowagę pomiędzy spełnianiem oczekiwań a realizacją potrzeb wszystkich członków społeczności. Naszym celem nie jest tłumienie kreatywności lub ograniczanie swobody wyrazu, jednak chcemy, aby każdy użytkownik serwisu Twitch ponosił odpowiedzialność za siebie i swoje społeczności. 

Jak egzekwować zasady przeciwko nękaniu seksualnemu w szeptach?

Szepty to prywatne rozmowy między użytkownikami, dlatego w ich przypadku nasze działania zależą od zgłoszenia nieodpowiednich zachowań przez uczestników konwersacji. Zapewniamy kilka narzędzi, które mogą pomóc użytkownikom w kontrolowaniu sposobu, w jaki inni użytkownicy kontaktują się z nimi. Wszyscy mogą skorzystać z funkcji „Ignoruj”, aby przestać widzieć wiadomości od określonej osoby. Użytkownicy mogą też blokować szepty od nieznajomych, aby żadna obca osoba nie mogła napisać do nich wiadomości. Więcej informacji można znaleźć w naszym <a href="https://help.twitch.tv/s/article/how-to-manage-harassment-in-chat">artykule pomocy</a>.

Skoro serwis Twitch zaktualizował „Wytyczne dotyczące społeczności” w sprawie nękania i wrogiego zachowania, czy istnieją plany zmiany wpływu tych zasad na zachowanie poza serwisem Twitch?

Pracujemy obecnie nad dużą aktualizacją zasad obowiązujących poza serwisem, aby zapewnić przejrzystość w kwestii weryfikowania zachowań użytkowników poza serwisem Twitch. Więcej informacji na ten temat podamy, gdy zmiany zostaną ostatecznie sformułowane w 2021 roku.

Czy nowe zasady zabraniają używania określeń związanych z aktywnością seksualną (np. angielskich słów „simp”, „incel” czy „virgin”)? Czy dotyczy to również emotek?

Nasze zasady zabraniają stosowania takich określeń, jeśli służą one do negatywnego przedstawienia praktyk seksualnych jakiejś osoby. Używanie ich samodzielnie nie będzie prowadziło do nakładania kar, ale podejmiemy działania, jeśli będą one używane wielokrotnie w dokuczliwy sposób.

Odrzucamy emotki związane z tymi wyrażeniami i usuwamy je, jeśli zostaną one zgłoszone. Wprowadziliśmy surowsze zasady dotyczące emotek, ponieważ mogą one być używane w całym serwisie Twitch. W związku z tym podejmujemy proaktywne działania, aby zminimalizować potencjalne szkody.

W innych wiadomościach